Akademia Badań Społecznych

Jesteśmy specjalistami w dziedzinie projektowania i prowadzenia badań społecznych oraz analizy zebranych wyników. Nasza oferta obejmuje prowadzenie szkoleń w zakresie przygotowania i przeprowadzenia badań, których wyniki pozwolą efektywniej realizować działania organizacji.

Nasze szkolenia skupiają się na następujących kluczowych obszarach:

1. Badania Społeczne

Metody projektowania badań społecznych.

Przeprowadzanie ankiet i wywiadów.

Analiza danych i interpretacja wyników.

Tworzenie raportów z wynikami badań.

2. Analiza SWOT

Identyfikacja mocnych i słabych stron organizacji.

Rozpoznawanie szans i zagrożeń w otoczeniu.

Opracowywanie strategii opartych na analizie SWOT.

3. Prowadzenie ewaluacji

Wybór odpowiednich wskaźników i metryk ewaluacyjnych.

Przeprowadzanie oceny efektywności projektów i programów.

Doskonalenie działań na podstawie wyników ewaluacji.

4. Pozyskiwanie środków

Opracowywanie projektów grantowych.

Tworzenie budżetów i planów finansowych.

Komunikacja z donatorami i organizacjami wspierającymi.

Dlaczego warto wybrać nasze szkolenia:

1. Doświadczenie we współpracy z NGO

Nasz zespół posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z organizacjami pozarządowymi i rozumie wyzwania, przed jakimi stoją.

2. Spersonalizowane szkolenia

Nasze szkolenia są dostosowane do potrzeb i poziomu doświadczenia uczestników, co zapewnia efektywną naukę.

3. Zasób wiedzy

Dzielimy się aktualną wiedzą i praktycznymi narzędziami, które można natychmiast wykorzystać w pracy.

4. Praktyczne zadania

Włączamy ćwiczenia i studia przypadków, aby uczestnicy mogli praktycznie stosować nowe umiejętności.

5. Wsparcie poszkoleniowe

Po zakończeniu szkolenia oferujemy wsparcie w rozwiązywaniu problemów i dalszym doskonaleniu umiejętności również w innych aspektach funkcjonowania organizacji pozarządowych. Prowadzimy szkolenia i warsztaty w zakresie komunikacji społecznej, partycypacji, zarządzania zasobami ludzkimi i rozwoju kapitału społecznego.

Projekty

INTELIGENTNE WSIE

STRATEGIE ROZWOJU LOKALNEGO

AKADEMIA BADAŃ SPOŁECZNYCH

GOSPODARSTWA OPIEKUŃCZE

ZRÓWNOWAŻONE SYSTEMY ŻYWNOŚCIOWE I KRÓTKIE ŁAŃCUCHY DOSTAW