Inteligentne wsie

Jesteśmy zespołem ekspertów w dziedzinie rozwoju lokalnego z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań społecznych. Oferujemy nasze kompleksowe usługi w zakresie przygotowania do wdrażania oraz opracowania koncepcji „Inteligentnych Wsi”.

Przygotowywane przez nas koncepcje „Inteligentnych Wsi” mają na celu kształtowanie zrównoważonych, innowacyjnych i technologicznie zaawansowanych społeczności wiejskich w odpowiedzi na zdiagnozowane problemy i wyzwania społeczności lokalnych.

Nasza oferta obejmuje:

1. Analiza i diagnoza

Przeprowadzimy szczegółową analizę obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej, potrzeb społeczności lokalnej oraz potencjału rozwojowego. W analizie wykorzystujemy zarówno dane zastane, jak i wywołane. Diagnoza prowadzona jest w sposób partycypacyjny, z udziałem społeczności lokalnej.

2. Opracowanie koncepcji rozwoju

Opracujemy unikalną koncepcję rozwoju ” Inteligentnych Wsi ” uwzględniającą konkretne cele i aspiracje społeczności lokalnej.

3. Innowacyjne rozwiązania

Tworząc listę przedsięwzięć do realizacji w ramach wdrażania koncepcji „Inteligentnych Wsi” pomożemy wybrać skuteczne i innowacyjne rozwiązania zdiagnozowanych problemów w różnych dziedzinach życia, np. energetyka, zarządzanie zasobami wodnymi, zdrowie, transport, czy edukacja.

4. Monitorowanie i ocenę skutków

Jesteśmy zainteresowani stałą współpracą i wsparciem przy procesie wdrażania koncepcji „Inteligentnych Wsi”, dlatego opracujemy narzędzia i udzielimy wsparcia dla procesu monitoringu i ewaluacji realizacji opracowanych koncepcji.

5. Szkolenia i wsparcie

Oferujemy szkolenia dla lokalnych liderów i innych osób biorących udział w opracowaniu i wdrażaniu koncepcji „Inteligentnych Wsi”. Prowadzimy szkolenia i warsztaty w zakresie stricte związanym z ideą „Inteligentnych Wsi” jak i zarządzania rozwojem lokalnym, partycypacji i rozwoju kapitału społecznego.

Nasza misja to wspieranie rozwoju obszarów wiejskich, tworząc społeczności, które są przyjazne dla ludzi i przyrody oraz atrakcyjne dla inwestorów. Jesteśmy przekonani, że rozwój lokalny oparty o podejście „Inteligentnych Wsi” może przyczynić się do osiągnięcia tych celów.

Projekty

INTELIGENTNE WSIE

STRATEGIE ROZWOJU LOKALNEGO

AKADEMIA BADAŃ SPOŁECZNYCH

GOSPODARSTWA OPIEKUŃCZE

ZRÓWNOWAŻONE SYSTEMY ŻYWNOŚCIOWE I KRÓTKIE ŁAŃCUCHY DOSTAW