O nas

Misja

Tworzymy sieć współpracy łącząc jednostki naukowe, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne i sektor prywatny. Nasza misja skupia się na rozwoju i promocji wiedzy w dziedzinie nauk społecznych.

Zarząd Fundacji

Konrad Stępnik

Prezes Zarządu

Doktor socjologii, którego pasją jest łączenie badań społecznych z tworzeniem praktycznych rozwiązań. Specjalizuje się w socjologii obszarów wiejskich i rolnictwa. Prowadzi badania i projekty związane z rolnictwem społecznym, zrównoważeniem systemów żywnościowych oraz aktywizacją społeczności lokalnych.

Piotr Puldzian Płucienniczak

Członek Zarządu

Doktor socjologii i artysta. Pracownik Wydziału Badań Artystycznych
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, współautor programu tego wydziału.
Specjalizuje się w badaniu ruchów społecznych. Prowadzi wydawnictwo
krajoznawcze Dar Dobryszyc.

Adam Dąbrowski

Członek Zarządu

Praktyk, badacz i teoretyk w dziedzinie rozwoju lokalnego. Uczestnik i koordynator projektów na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym skupionych wokół tematyki rozwoju obszarów wiejskich. Ekspert w dziedzinie badań nad rozwojem obszarów wiejskich, w tym smart villages.

Rada Fundacji

Justyna Mańka

Przewodnicząca Rady Fundacji

Prof. dr hab. Marcjanna Nóżka

Członek Rady Fundacji

Prof. dr hab. Piotr Nowak

Członek Rady Fundacji

dr Dariusz Szklarczyk

Członek Rady Fundacji

Statut Fundacji Socjometr
Laboratorium Rozwiązań Społecznych
w Pękowicach

Działając na podstawie art. 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. nr 21, poz. 97), fundatorzy ustalają statut fundacji pod nazwą Fundacja Socjometr Laboratorium Rozwiązań Społecznych w Pękowicach, zwanej dalej „Fundacją”.

ROZDZIAŁ I
NAZWA, SIEDZIBA I TEREN DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 1

 1. Fundacja pod nazwą: Fundacja Socjometr Laboratorium Rozwiązań Społecznych, ustanowiona przez:
 • Adama Dąbrowskiego,
 • Pawła Hessa,
 • Konrada Stępnika,

zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym, sporządzonym przez notariusza Tomasza Kota w Kancelarii Notarialnej w Krakowie ul. Topolowa 11, w dniu 01.03.2013 r., za numerem Repertorium A nr 2026/2013, działa na podstawie przepisów prawa polskiego i niniejszego statutu.

 1. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.
 2. Fundacja posiada osobowość prawną.
 3. Fundacja może używać skrótów swojej nazwy: „Socjometr”, „LRS” a także wyróżniającego ją znaku słownego, graficznego oraz odpowiednika swojej nazwy w językach obcych.

§ 2

Siedzibą Fundacji są Pękowice, województwo małopolskie.

§ 3

 1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może działać poza obszarem Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli służyć to będzie realizacji jej celów statutowych i pozostanie w zgodzie z porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej i właściwego państwa.
 3. Fundacja może tworzyć oddziały, filie oraz przedstawicielstwa, a także łączyć się z innymi fundacjami oraz występować jako członek stowarzyszeń w kraju i za granicą.
 4. Fundacja dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 4

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 5

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy ds. nauki i szkolnictwa wyższego.

ROZDZIAŁ II
CEL, ZAKRES I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 6

Celami Fundacji są:

 1. Działalność naukowa, badawcza, kulturalna, rozwój i promocja wiedzy z zakresu nauk społecznych i humanistyki, w szczególności socjologii, we wszystkich obszarach życia społecznego oraz przekształcanie jej w wiedzę użyteczną publicznie.
 2. Rozwój współpracy pomiędzy środowiskami akademickimi, administracją publiczną, sektorem prywatnym, organizacjami pozarządowymi oraz obywatelami w zakresie zastosowania wiedzy nauk społecznych.
 3. Wspieranie środowiska akademickiego i praktyków zainteresowanych naukami społecznymi i humanistycznymi w celu rozwoju ich wiedzy i kompetencji.
 4. Edukacja w zakresie badań i analizy zjawisk społecznych, diagnozy oraz rozwiązywania problemów, w szczególności na poziomie lokalnym.
 5. Wspieranie oddolnych inicjatyw służących umacnianiu kapitału społecznego, kulturowego oraz ludzkiego.
 6. Pomoc osobom w trudnych sytuacjach życiowych, w szczególności poprzez rozwój i usamodzielnienie.
 7. Działanie na rzecz umacniania społeczeństwa obywatelskiego, budowy kapitału społecznego, modernizacji oświaty i nauki, wzmacniania społeczeństwa demokratycznego, informacyjnego i refleksyjnego, spójności i różnorodności społecznej, podnoszenia jakości życia.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Działania naukowo-badawcze, realizację projektów badawczych, diagnozowanie zjawisk społecznych, prowadzenie interwencji socjologicznych i warsztatów dotyczących szerokiej problematyki społecznej, a także wspieranie takich działań realizowanych przez inne podmioty.
 2. Działania edukacyjno-szkoleniowe, w tym doradztwo i organizowanie spotkań, szkoleń, seminariów, warsztatów, konferencji i innych przedsięwzięć otwartych i zamkniętych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym.
 3. Tworzenie oraz testowanie narzędzi i rozwiązań umożliwiających diagnozę zjawisk społecznych.
 4. Ewaluację programów ukierunkowanych na wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego, rozwój demokracji i rozwiązywanie problemów społecznych.
 5. Działalność wydawniczą i informacyjną, opracowywanie i wydawanie raportów, analiz, sondaży, broszur, publikacji oraz książek.
 6. Współpracę z podmiotami krajowymi i zagranicznymi w zakresie problematyki wyznaczonej celami statutowymi Fundacji.
 7. Organizowanie i wspieranie innych inicjatyw zgodnych z celami statutowymi Fundacji.
 8. Działalność mającą na celu diagnozę i rozwiązanie problemów w tym również poprzez pomoc doraźną.
 9. Działania wspomagające rozwój społeczności lokalnych, samorządnych wspólnot, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz dobra publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego (m.in.: edukacja, nauka, kultura, informacja, integracja europejska, ochrona środowiska, ochrona zdrowia, przedsiębiorczość, pomoc społeczna, charytatywna i humanitarna).

§ 8

 1. W realizacji swoich działań statutowych Fundacja współpracuje z organami władzy i administracji państwowej, organizacjami społecznymi i gospodarczymi, szkołami wyższymi, instytutami naukowymi i innymi osobami prawnymi i fizycznymi w kraju i za granicą.
 2. Fundacja może być członkiem organizacji społecznych i gospodarczych, do których przystępuje na podstawie umowy.
 3. Fundacja może podejmować starania o pomoc rzeczową i finansową od polskich i zagranicznych instytucji i organizacji, oraz wspierać działalność osób lub instytucji zbieżną z tymi celami.
 4. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić odrębnie odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.

Rozdział III
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

§ 9

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów, w następujących dziedzinach, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:

 1. 46.90.Z PKD sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
 2. 47.91.Z PKD sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet,
 3. 47.99.Z PKD sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
 4. 56.10.A PKD restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
 5. 58.11.Z PKD wydawanie książek,
 6. 58.14.Z PKD wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
 7. 58.19.Z PKD pozostała działalność wydawnicza,
 8. 59.11.Z PKD działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
 9. 62.02.Z PKD działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
 10. 62.09.Z PKD pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
 11. 63.11.Z PKD przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
 12. 63.12.Z PKD działalność portali internetowych,
 13. 63.99.Z PKD pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 14. 68.20.Z PKD wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 15. 70.21.Z PKD stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
 16. 70.22.Z PKD pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności i zarządzania,
 17. 72.20.Z PKD badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
 18. 73.20.Z PKD badanie rynku i opinii publicznej,
 19. 74.20.Z PKD działalność fotograficzna,
 20. 74.30.Z PKD działalność związana z tłumaczeniami,
 21. 74.90.Z PKD pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 22. 77.40.Z PKD dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
 23. 82.30.Z PKD działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
 24. 82.99.Z PKD pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 25. 85.10.Z PKD wychowanie przedszkolne,
 26. 85.51.Z PKD pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
 27. 85.52.Z PKD pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
 28. 85.59.A PKD nauka języków obcych,
 29. 85.59.B PKD pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 30. 85.60.Z PKD działalność wspomagająca edukację,
 31. 86.90.A PKD działalność fizjoterapeutyczna,
 32. 90.03.Z PKD artystyczna i literacka działalność twórcza,
 33. 90.04.Z PKD działalność obiektów kulturalnych,
 34. 94.99.Z PKD działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

ROZDZIAŁ IV
MAJĄTEK FUNDACJI

§ 10

 1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2.550,- (dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
 2. Na działalność gospodarczą ze środków funduszu założycielskiego przeznaczona zostaje kwota 1.000,- (jeden tysiąc) złotych.
 3. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z grantów, dotacji, subwencji, dochodów z działalności gospodarczej, darowizn, spadków, zapisów, odsetek od lokat kapitałowych i depozytów bankowych, operacji finansowych, papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji.
 4. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie konkretnego celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.
 5. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji. Fundacja zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia darowizny, jeżeli przyjęcie jej, w opinii Zarządu Fundacji, naruszałoby dobre imię Fundacji.
 6. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
 7. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.

§ 11

Zarząd Fundacji może postanowić o utworzeniu z dochodów Fundacji funduszu rezerwowego, z którego będą pokrywane wydatki Fundacji w dalszych latach jej funkcjonowania. Wysokość potrąceń dokonywanych na fundusz rezerwowy oraz jego wysokość określa Zarząd Fundacji, kierując się koniecznością zapewnienia ciągłości pracy Fundacji.

§ 12

Majątek Fundacji:

 1. Nie może służyć do udzielania pożyczek ani do zabezpieczania zobowiązań w stosunku do członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 2. Nie może zostać przekazany na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Nie może zostać wykorzystany na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie stanowić będzie realizację celów określonych niniejszym statutem.
 4. Nie może być wykorzystany na zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osoby bliskie.

ROZDZIAŁ V
ORGANY FUNDACJI

§ 13

Organami Fundacji są:

 1. Zarząd Fundacji,
 2. Rada Fundacji.

§ 14

 1. Zarząd Fundacji składa się z trzech do pięciu członków powoływanych w głosowaniu tajnym przez Radę Fundacji, z wyjątkiem pierwszego składu Zarządu Fundacji, który powołują Fundatorzy.
 2. Rada Fundacji powołuje w głosowaniu tajnym Prezesa Zarządu i Członków Zarządu , przy czym pierwszego Prezesa Zarządu i Członków Zarządu powołują Fundatorzy.
 3. Kadencja Zarządu Fundacji trwa dwa lata. Jeżeli z upływem kadencji nowy skład osobowy Zarządu nie jest powołany, dotychczasowy Zarząd Fundacji pełni wszystkie funkcje do chwili objęcia ich przez nowy Zarząd Fundacji.
 4. Funkcję Członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 5. Członek Zarządu może być z ważnych powodów odwołany przed upływem kadencji w wyniku uchwały Rady Fundacji podjętej w głosowaniu tajnym.
 6. Mandat Członka Zarządu wygasa z dniem upływu kadencji, wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu Fundacji. Mandat Członka Zarządu powołanego w trakcie kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu danej kadencji.
 7. Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani przez Fundację na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego lub otrzymywać wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Zarządu Fundacji, chyba że Członek Zarządu, którego to dotyczy, i Rada Fundacji postanowią inaczej.
 8. W umowach między Fundacją a członkiem Zarządu Fundacji Fundację reprezentuje Rada Fundacji, w imieniu której może działać członek wyznaczony z jej grona lub upoważniony przez Radę Fundacji pełnomocnik.

§ 15

 1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji Rady Fundacji.
 3. Do zadań Zarządu Fundacji należą w szczególności:

a) uchwalanie rocznych lub wieloletnich planów działania Fundacji oraz rocznych lub wieloletnich planów finansowych,

b) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

c) sporządzenie sprawozdań z działalności Fundacji,

d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji lub osób z nią współpracujących,

e) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

f) występowanie z wnioskiem o zmianę statutu Fundacji, połączenie z inną fundacją oraz likwidację Fundacji,

g) podejmowanie działań zmierzających do powiększenia majątku Fundacji,

h) propagowanie w prasie, radiu i telewizji oraz wydawnictwach celów i zasad działalności Fundacji oraz wskazywanie możliwości korzystania z pomocy Fundacji,

i) tworzenie oddziałów, przedstawicielstw i innych placówek.

§ 16

 1. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków. W przypadku równej liczby głosów rozstrzygający jest głos Prezesa Zarządu.
 2. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje, w miarę potrzeby, Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności – upoważniony przez niego członek Zarządu Fundacji.
 3. O posiedzeniu Zarządu Fundacji muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu Fundacji.
 4. Bieżące prace Zarządu Fundacji organizuje Prezes Zarządu.
 5. Zarząd Fundacji może uchwalić regulamin Zarządu Fundacji.
 6. Zarząd Fundacji może podejmować uchwały poza posiedzeniami – w trybie pisemnym, w formie elektronicznej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu Fundacji zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i żaden z nich nie wyraził sprzeciwu wobec takiej formy głosowania. Podejmowanie uchwał w trybie powyższym nie może dotyczyć odwołania członka Zarządu Fundacji.
 7. Zarząd Fundacji co roku zobowiązany jest przedłożyć Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji obejmujące poprzedni rok kalendarzowy.

§ 17

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz ich podpisywania w imieniu Fundacji upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu Fundacji działający łącznie.

§ 18

 1. Rada Fundacji składa się z trzech do siedmiu członków, w tym Przewodniczącego Rady.
 2. Pracami Rady Fundacji kieruje jej Przewodniczący, wybrany przez Radę spośród członków Rady, za wyjątkiem Przewodniczącego pierwszej Rady, którego powołują Fundatorzy.
 3. Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołują Fundatorzy.
 4. Członkowie Rady Fundacji następnych kadencji powoływani są w następujący sposób:
 5. każdy z Fundatorów ma prawo powołać jednego członka Rady,
 6. pozostałych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
 7. Kadencja Rady Fundacji trwa dwa lata.
 8. Funkcję członka Rady Fundacji można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 9. Mandat członka Rady Fundacji wygasa z dniem upływu kadencji, wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Rady Fundacji. Mandat członka Rady Fundacji powołanego w trakcie kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady danej kadencji.
 10. Członek Rady Fundacji może być z ważnych powodów odwołany przed upływem kadencji, na wniosek innego członka tego organu, w wyniku uchwały Rady Fundacji podjętej w głosowaniu tajnym.
 11. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§ 19

 1. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
 2. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.

§ 20

Rada Fundacji sprawuje nadzór nad działalnością Fundacji. Do zadań Rady Fundacji należy:

 1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i Członków Zarządu Fundacji, z wyjątkiem pierwszego składu Zarządu Fundacji powoływanego przez Fundatorów.
 2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu Fundacji i ustalanie ich wynagrodzenia.
 3. Ocena pracy Zarządu Fundacji, przyjmowanie okresowych sprawozdań z działalności Fundacji, zatwierdzenie rocznych sprawozdań finansowych i udzielanie absolutorium Zarządowi Fundacji.
 4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
 5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
 6. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§ 21

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na pisemny wniosek Zarządu Fundacji lub Fundatora.
 3. O posiedzeniu Rady Fundacji muszą być powiadomieni wszyscy jej członkowie.
 4. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
 5. Rada Fundacji może podejmować uchwały poza posiedzeniami – w trybie pisemnym, w formie elektronicznej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i żaden z nich nie wyraził sprzeciwu wobec takiej formy głosowania. Podejmowanie uchwał w trybie powyższym nie może dotyczyć powołania i odwołania członka Zarządu lub Rady Fundacji oraz udzielania absolutorium członkom Zarządu.
 6. Szczegółowy tryb działania Rady Fundacji może określać uchwalony przez Radę regulamin.

§ 22

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

 1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
 2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

§ 23

Funkcje przewodniczącego i innych członków Rady są honorowe i bezpłatne. Zarząd Fundacji może jednak przyznać zwrot koniecznych wydatków poczynionych przez członków Rady przy wykonywaniu działalności na rzecz Fundacji.

ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU

§ 24

 1. Zmiany w statucie Fundacji mogą być dokonywane na wniosek Zarządu Fundacji, lub z inicjatywy Rady Fundacji na podstawie uchwały Rady Fundacji podjętej większością 2/3 głosów w obecności przynajmniej 2/3 członków Rady.
 2. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona.
 3. Uchwała Rady Fundacji w sprawie zmiany statutu wymaga zatwierdzenia przez Fundatorów.

ROZDZIAŁ VII
POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ

§ 25

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. O połączeniu z inną fundacją decyduje Rada Fundacji, na wniosek Zarządu Fundacji, w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów w obecności przynajmniej 2/3 członków Rady Fundacji.
 4. Uchwała Rady Fundacji o połączeniu z inną fundacją wymaga zatwierdzenia przez Fundatorów.

ROZDZIAŁ IX
LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 26

 1. Rada Fundacji podejmuje, na wniosek Zarządu Fundacji, uchwałę o likwidacji Fundacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku, w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów w obecności przynajmniej 2/3 członków Rady.
 2. Uchwała Rady o likwidacji Fundacji wymaga zatwierdzenia przez Fundatorów.
 3. Jeżeli Rada Fundacji nie powoła likwidatorów, likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd Fundacji.
 4. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:a) zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji,

b) wezwanie wierzycieli fundacji w trybie ogłoszeń prasowych do zgłoszenia swych wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia,

c) sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli,

d) sporządzanie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań,

e) ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku Fundacji,

f) przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli,

g) zgłoszenie ukończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie fundacji z rejestru,

h) przekazanie dokumentów fundacji do archiwum państwowego.

i) jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki majątkowe, zostaną one przekazane innym, organizacjom, których cele statutowe zbliżone są do celów Fundacji. O przeznaczeniu tych środków decydują jednomyślnie Fundatorzy.

ROZDZIAŁ X
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27

Statut wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Fundację osobowości prawnej.