Przetwarzanie danych osobowych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nakłada na Fundację Socjometr obowiązek poinformowania, że:

 1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Fundacja Socjometr z siedzibą w Pękowicach, 32-087, ul. Ojcowska 15/1.
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wyznaczonych przez Fundację Socjometr jest Adam Dąbrowski. Kontakt z Inspektorem możliwy jest w następujący sposób:
  • w siedzibie Fundacji, ul. Ojcowska 15/1, 32-087 Pękowice
  • pod adresem mailowym: a.dabrowski@socjometr.pl
  • pod numerem telefonu: 512 251 570
 3. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji celów statutowych Fundacji, w tym w szczególności realizacji szkoleń, konferencji lub prowadzenia badań społecznych na podstawie udzielonej zgody.
 4. Podanie przez Pana/ią danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją nieudzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych może być brak możliwości z udziału w działaniach, które Fundacja Socjometr podejmuje w celu realizacji swoich celów statutowych.
 5. Pana/i dane osobowe nie będą udostępniane żadnym podmiotom zewnętrznym, w tym nie będą przekazywane do państw trzecich i do organizacji międzynarodowych.
 6. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia realizacji projektów, których dotyczyła udzielona zgoda.
 7. Posiada Pan/i prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych osobowych ze zbiorów administratora (chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.
 8. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres: a.dabrowski@socjometr.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Fundacji.
 9. Pan/ią dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.
 10. Ma Pan/ią prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.